RESPONSE TO THE LATEST QNET SCAM IN INDIA

Fato BJ rants about the crack down on his pyramid scheme.

Facebook1Twitter0Google+0LinkedIn0Pinterest0Reddit0DiggStumbleUpon0tumblrflattrEmail

There are 178 comments. Add yours

 1. Pingback: tim 27/07/2014

  .

  hello!!

 2. Pingback: donald 17/11/2014

  .

  áëàãîäàðñòâóþ.

 3. Pingback: Gene 17/11/2014

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!

 4. Pingback: stephen 18/11/2014

  .

  thanks!!

 5. Pingback: Dale 18/11/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 6. Pingback: Clyde 19/11/2014

  .

  áëàãîäàðåí!!

 7. Pingback: ronald 19/11/2014

  .

  thanks for information!!

 8. Pingback: vincent 19/11/2014

  .

  ñïàñèáî.

 9. Pingback: Gilbert 20/11/2014

  .

  tnx for info!

 10. Pingback: Tyrone 21/11/2014

  .

  ñïñ!!

 11. Pingback: todd 21/11/2014

  .

  áëàãîäàðþ.

 12. Pingback: doug 21/11/2014

  .

  ñïñ!

 13. Pingback: gene 21/11/2014

  .

  thanks!!

 14. Pingback: Roland 22/11/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó!

 15. Pingback: Jimmie 23/11/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó.

 16. Pingback: guy 23/11/2014

  .

  ñïñ çà èíôó!!

 17. Pingback: Kenneth 23/11/2014

  .

  tnx for info!!

 18. Pingback: Christian 23/11/2014

  .

  ñïñ!!

 19. Pingback: alejandro 24/11/2014

  .

  ñïñ!

 20. Pingback: Angel 24/11/2014

  .

  áëàãîäàðþ.

 21. Pingback: Timothy 24/11/2014

  .

  áëàãîäàðþ!

 22. Pingback: Lawrence 24/11/2014

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!

 23. Pingback: matthew 24/11/2014

  .

  áëàãîäàðþ.

 24. Pingback: albert 25/11/2014

  .

  thank you!

 25. Pingback: albert 25/11/2014

  .

  ñïñ!

 26. Pingback: lance 25/11/2014

  .

  ñïñ!!

 27. Pingback: Terry 25/11/2014

  .

  tnx.

 28. Pingback: John 26/11/2014

  .

  thanks.

 29. Pingback: Rex 27/11/2014

  .

  ñïñ.

 30. Pingback: Rex 27/11/2014

  .

  tnx for info.

 31. Pingback: Mitchell 27/11/2014

  .

  thanks.

 32. Pingback: shawn 27/11/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó.

 33. Pingback: Ramon 27/11/2014

  .

  good!

 34. Pingback: brett 28/11/2014

  .

  thanks.

 35. Pingback: Robert 28/11/2014

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!

 36. Pingback: Virgil 28/11/2014

  .

  thank you!!

 37. Pingback: clifford 28/11/2014

  .

  ñïñ çà èíôó!!

 38. Pingback: Alan 28/11/2014

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!

 39. Pingback: alfonso 29/11/2014

  .

  good.

 40. Pingback: Gary 30/11/2014

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!

 41. Pingback: Clifford 30/11/2014

  .

  áëàãîäàðåí!

 42. Pingback: ray 01/12/2014

  .

  tnx for info!!

 43. Pingback: Raymond 01/12/2014

  .

  ñïñ çà èíôó.

 44. Pingback: Ralph 01/12/2014

  .

  tnx for info!!

 45. Pingback: nathaniel 01/12/2014

  .

  good!

 46. Pingback: Wayne 02/12/2014

  .

  ñïñ çà èíôó.

 47. Pingback: Shannon 05/12/2014

  .

  ñïàñèáî!!

 48. Pingback: kyle 05/12/2014

  .

  thank you!!

 49. Pingback: Adam 06/12/2014

  .

  good!!

 50. Pingback: Herman 09/12/2014

  .

  ñïñ çà èíôó!

 51. Pingback: Stephen 09/12/2014

  .

  tnx for info!!

 52. Pingback: Edwin 10/12/2014

  .

  áëàãîäàðåí.

 53. Pingback: rene 10/12/2014

  .

  áëàãîäàðñòâóþ.

 54. Pingback: arnold 10/12/2014

  .

  áëàãîäàðåí!

 55. Pingback: lynn 10/12/2014

  .

  ñïñ!

 56. Pingback: Cecil 10/12/2014

  .

  thanks!

 57. Pingback: theodore 11/12/2014

  .

  ñïñ.

 58. Pingback: Leo 11/12/2014

  .

  áëàãîäàðþ!!

 59. Pingback: russell 11/12/2014

  .

  áëàãîäàðåí.

 60. Pingback: Edward 11/12/2014

  .

  thanks!!

 61. Pingback: Paul 12/12/2014

  .

  ñïñ!

 62. Pingback: Michael 12/12/2014

  .

  ñïñ çà èíôó!

 63. Pingback: Warren 12/12/2014

  .

  good!

 64. Pingback: ian 13/12/2014

  .

  ñïñ çà èíôó!!

 65. Pingback: Ben 13/12/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó.

 66. Pingback: julius 14/12/2014

  .

  áëàãîäàðåí.

 67. Pingback: Joseph 14/12/2014

  .

  thanks!

 68. Pingback: evan 14/12/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó!

 69. Pingback: carlos 14/12/2014

  .

  ñïñ.

 70. Pingback: nelson 14/12/2014

  .

  good info!

 71. Pingback: sam 15/12/2014

  .

  tnx for info!!

 72. Pingback: randy 15/12/2014

  .

  ñïñ çà èíôó!

 73. Pingback: alexander 15/12/2014

  .

  ñïñ çà èíôó!!

 74. Pingback: Ricardo 15/12/2014

  .

  ñïñ çà èíôó.

 75. Pingback: Ian 15/12/2014

  .

  ñïñ!!

 76. Pingback: Albert 15/12/2014

  .

  tnx for info.

 77. Pingback: clyde 15/12/2014

  .

  ñïñ!

 78. Pingback: angel 16/12/2014

  .

  ñïàñèáî çà èíôó.

 79. Pingback: charles 16/12/2014

  .

  tnx!!

 80. Pingback: Martin 16/12/2014

  .

  ñïàñèáî!

 81. Pingback: Fred 16/12/2014

  .

  good!

 82. Pingback: Claude 17/12/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 83. Pingback: Reginald 17/12/2014

  .

  ñïñ!!

 84. Pingback: ernest 17/12/2014

  .

  thanks!

 85. Pingback: alex 19/12/2014

  .

  áëàãîäàðåí!

 86. Pingback: ruben 19/12/2014

  .

  áëàãîäàðþ!!

 87. Pingback: Justin 20/12/2014

  .

  good info!!

 88. Pingback: Ronald 21/12/2014

  .

  áëàãîäàðþ!!

 89. Pingback: dean 21/12/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 90. Pingback: Brad 21/12/2014

  .

  ñïñ.

 91. Pingback: orlando 22/12/2014

  .

  good info!!

 92. Pingback: Byron 22/12/2014

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!

 93. Pingback: Bob 23/12/2014

  .

  tnx for info!

 94. Pingback: Oscar 23/12/2014

  .

  áëàãîäàðåí.

 95. Pingback: howard 23/12/2014

  .

  ñïñ çà èíôó!!

 96. Pingback: Eduardo 24/12/2014

  .

  áëàãîäàðåí!

 97. Pingback: albert 25/12/2014

  .

  thanks!!

 98. Pingback: Terrance 25/12/2014

  .

  ñïàñèáî çà èíôó.

 99. Pingback: Julio 25/12/2014

  .

  áëàãîäàðåí.

 100. Pingback: ben 25/12/2014

  .

  thank you.

 101. Pingback: Carlton 25/12/2014

  .

  ñïñ çà èíôó.

 102. Pingback: jon 25/12/2014

  .

  ñïàñèáî çà èíôó.

 103. Pingback: Christian 25/12/2014

  .

  ñïñ.

 104. Pingback: Trevor 26/12/2014

  .

  thanks.

 105. Pingback: alfred 14/01/2015

  .

  ñïñ çà èíôó!!

 106. Pingback: Tommy 14/01/2015

  .

  ñïñ çà èíôó!

 107. Pingback: alejandro 14/01/2015

  .

  ñïñ.

 108. Pingback: Luther 14/01/2015

  .

  hello!!

 109. Pingback: guy 15/01/2015

  .

  tnx for info!

 110. Pingback: wallace 15/01/2015

  .

  ñïñ.

 111. Pingback: Casey 15/01/2015

  .

  thanks for information.

 112. Pingback: Terrence 15/01/2015

  .

  good.

 113. Pingback: martin 16/01/2015

  .

  tnx for info.

 114. Pingback: Adam 18/01/2015

  .

  good info!!

 115. Pingback: donnie 18/01/2015

  .

  ñýíêñ çà èíôó.

 116. Pingback: Gerald 18/01/2015

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!

 117. Pingback: Lynn 19/01/2015

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!

 118. Pingback: jesse 20/01/2015

  .

  tnx for info!!

 119. Pingback: Gilbert 20/01/2015

  .

  áëàãîäàðþ!!

 120. Pingback: Morris 22/01/2015

  .

  ñïàñèáî çà èíôó.

 121. Pingback: Frederick 22/01/2015

  .

  ñïñ.

 122. Pingback: andrew 23/01/2015

  .

  ñýíêñ çà èíôó!

 123. Pingback: ross 23/01/2015

  .

  ñïñ!

 124. Pingback: Adam 24/01/2015

  .

  ñýíêñ çà èíôó.

 125. Pingback: Mathew 24/01/2015

  .

  tnx for info!!

 126. Pingback: alex 24/01/2015

  .

  thanks for information!

 127. Pingback: Ernesto 25/01/2015

  .

  ñïàñèáî çà èíôó.

 128. Pingback: Edgar 26/01/2015

  .

  hello!

 129. Pingback: cameron 28/01/2015

  .

  ñïñ çà èíôó.

 130. Pingback: donald 28/01/2015

  .

  tnx for info.

 131. Pingback: jonathan 28/01/2015

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!

 132. Pingback: Jesus 29/01/2015

  .

  ñýíêñ çà èíôó.

 133. Pingback: norman 29/01/2015

  .

  good info!

 134. Pingback: Michael 29/01/2015

  .

  ñïñ.

 135. Pingback: gerald 29/01/2015

  .

  ñïàñèáî!!

 136. Pingback: Willie 30/01/2015

  .

  ñïñ!!

 137. Pingback: Hector 31/01/2015

  .

  ñïàñèáî çà èíôó.

 138. Pingback: micheal 01/02/2015

  .

  ñïñ çà èíôó.

 139. Pingback: William 01/02/2015

  .

  thanks!

 140. Pingback: bill 02/02/2015

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!

 141. Pingback: victor 02/02/2015

  .

  tnx for info.

 142. Pingback: Lewis 02/02/2015

  .

  tnx for info!

 143. Pingback: donald 02/02/2015

  .

  áëàãîäàðåí!!

 144. Pingback: Francis 02/02/2015

  .

  ñïñ!!

 145. Pingback: thomas 03/02/2015

  .

  ñïñ çà èíôó!!

 146. Pingback: lance 03/02/2015

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 147. Pingback: wallace 03/02/2015

  .

  thank you!

 148. Pingback: Miguel 03/02/2015

  .

  áëàãîäàðñòâóþ.

 149. Pingback: karl 04/02/2015

  .

  ñïñ çà èíôó!!

 150. Pingback: donnie 04/02/2015

  .

  good info.

 151. Pingback: eddie 04/02/2015

  .

  good!

 152. Pingback: Trevor 04/02/2015

  .

  thank you!!

 153. Pingback: jeffrey 04/02/2015

  .

  ñïàñèáî!!

 154. Pingback: nick 04/02/2015

  .

  ñïñ.

 155. Pingback: Mathew 04/02/2015

  .

  tnx.

 156. Pingback: luther 05/02/2015

  .

  tnx for info!

 157. Pingback: matt 05/02/2015

  .

  thanks for information.

 158. Pingback: Chad 05/02/2015

  .

  tnx for info!

 159. Pingback: Cameron 05/02/2015

  .

  tnx for info.

 160. Pingback: george 06/02/2015

  .

  ñïñ çà èíôó!

 161. Pingback: Joshua 06/02/2015

  .

  thank you.

 162. Pingback: ernest 06/02/2015

  .

  ñïàñèáî!!

 163. Pingback: Johnnie 06/02/2015

  .

  good!!

 164. Pingback: roland 07/02/2015

  .

  ñïñ!

 165. Pingback: michael 07/02/2015

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 166. Pingback: Evan 07/02/2015

  .

  tnx!

 167. Pingback: Gabriel 07/02/2015

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!

 168. Pingback: enrique 07/02/2015

  .

  thank you!

 169. Pingback: Theodore 07/02/2015

  .

  ñïñ çà èíôó!

 170. Pingback: steven 07/02/2015

  .

  thanks for information.

 171. Pingback: Juan 07/02/2015

  .

  ñýíêñ çà èíôó!

 172. Pingback: Julian 09/02/2015

  .

  thanks for information!

 173. Pingback: Jessie 13/02/2015

  .

  thank you!!

 174. Pingback: bruce 14/02/2015

  .

  ñïàñèáî!!

 175. Pingback: Glen 14/02/2015

  .

  thank you!!

 176. Pingback: eddie 14/02/2015

  .

  ñýíêñ çà èíôó.

 177. Pingback: Perry 14/02/2015

  .

  áëàãîäàðþ!

 178. Pingback: Chester 14/02/2015

  .

  thank you!

Join the Conversation

You must be logged in to post a comment.