RESPONSE TO THE LATEST QNET SCAM IN INDIA

Fato BJ rants about the crack down on his pyramid scheme.

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Pinterest0Reddit0DiggStumbleUpon0tumblrflattrEmail

There are 32 comments. Add yours

 1. Pingback: tim 27/07/2014

  .

  hello!!

 2. Pingback: donald 17/11/2014

  .

  áëàãîäàðñòâóþ.

 3. Pingback: Gene 17/11/2014

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!

 4. Pingback: stephen 18/11/2014

  .

  thanks!!

 5. Pingback: Dale 18/11/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 6. Pingback: Clyde 19/11/2014

  .

  áëàãîäàðåí!!

 7. Pingback: ronald 19/11/2014

  .

  thanks for information!!

 8. Pingback: vincent 19/11/2014

  .

  ñïàñèáî.

 9. Pingback: Gilbert 20/11/2014

  .

  tnx for info!

 10. Pingback: Tyrone 21/11/2014

  .

  ñïñ!!

 11. Pingback: todd 21/11/2014

  .

  áëàãîäàðþ.

 12. Pingback: doug 21/11/2014

  .

  ñïñ!

 13. Pingback: gene 21/11/2014

  .

  thanks!!

 14. Pingback: Roland 22/11/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó!

 15. Pingback: Jimmie 23/11/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó.

 16. Pingback: guy 23/11/2014

  .

  ñïñ çà èíôó!!

 17. Pingback: Kenneth 23/11/2014

  .

  tnx for info!!

 18. Pingback: Christian 23/11/2014

  .

  ñïñ!!

 19. Pingback: alejandro 24/11/2014

  .

  ñïñ!

 20. Pingback: Angel 24/11/2014

  .

  áëàãîäàðþ.

 21. Pingback: Timothy 24/11/2014

  .

  áëàãîäàðþ!

 22. Pingback: Lawrence 24/11/2014

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!

 23. Pingback: matthew 24/11/2014

  .

  áëàãîäàðþ.

 24. Pingback: albert 25/11/2014

  .

  thank you!

 25. Pingback: albert 25/11/2014

  .

  ñïñ!

 26. Pingback: lance 25/11/2014

  .

  ñïñ!!

 27. Pingback: Terry 25/11/2014

  .

  tnx.

 28. Pingback: John 26/11/2014

  .

  thanks.

 29. Pingback: Rex 27/11/2014

  .

  ñïñ.

 30. Pingback: Rex 27/11/2014

  .

  tnx for info.

 31. Pingback: Mitchell 27/11/2014

  .

  thanks.

 32. Pingback: shawn 27/11/2014

  .

  ñýíêñ çà èíôó.

Join the Conversation

You must be logged in to post a comment.